2019-11-09_00000165_1_11

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
10841CompleteStructure predictioncameo2019-11-09_00000165_1_1111599 Nov 2019-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050  . 1060  . 1070  . 1080  . 1090  . 1100  . 1110  . 1120  . 1130  . 1140  . 1150  .  
  sequence: MFVLLVAYALLHIAGCQTTNGLNTSYSVCNGCVGYSENVFAVESGGYIPSDFAFNNWFLLTNTSSVVDGVVRSFQPLLLNCLWSVSGLRFTTGFVYFNGTGRGDCKGFSSDVLSDVIRYNLNFEENLRRGTILFKTSYGVVVFYCTNNTLVSGDAHIPFGTVLGNFYCFVNTTIGTETTSAFVGALPKTVREFVISRTGHFYINGYRYFTLGNVEAVNFNVTTAETTDFFTVALASYADVLVNVSQTSIANIIYCNSVINRLRCDQLSFYVPDGFYSTSPIQSVELPVSIVSLPVYHKHMFIVLYVDFKPQSGGGKCFNCYPAGVNITLANFNETKGPLCVDTSHFTTKYVAVYANVGRWSASINTGNCPFSFGKVNNFVKFGSVCFSLKDIPGGCAMPIVANWAYSKYYTIGTLYVSWSDGDGITGVPQPVEGVSSFMNVTLDKCTKYNIYDVSGVGVIRVSNDTFLNGITYTSTSGNLLGFKDVTKGTIYSITPCNPPDQLVVYQQAVVGAMLSENFTSYGFSNVVELPKFFYASNGTYNCTDAVLTYSSFGVCADGSIIAVQPRNVSYDSVSAIVTANLSIPSNWTISVQVEYLQITSTPIVVDCSTYVCNGNVRCVELLKQYTSACKTIEDALRNSARLESADVSEMLTFDKKAFTLANVSSFGDYNLSSVIPSLPTSGSRVAGRSAIEDILFSKIVTSGLGTVDADYKNCTKGLSIADLACAQYYNGIMVLPGVADAERMAMYTGSLIGGIALGGLTSAVSIPFSLAIQARLNYVALQTDVLQENQKILAASFNKAMTNIVDAFTGVNDAITQTSQALQTVATALNKIQDVVNQQGNSLNHLTSQLRQNFQAISSSIQAIYDRLDPPQADQQVDRLITGRLAALNVFVSHTLTKYTEVRASRQLAQQKVNECVKSQSKRYGFCGNGTHIFSIVNAAPEGLVFLHTVLLPTQYKDVEAWSGLCVDGTNGYVLRQPNLALYKEGNYYRITSRIMFEPRIPTMADFVQIENCNVTFVNISRSELQTIVPEYIDVNKTLQELSYKLPNYTVPDLVVEQYNQTILNLTSEISTLENKSAELNYTVQKLQTLIDNINSTLVDLKWLNRVETYIKSGGYIPEAPRDGQAYVRKDGEWVLLSTFLNSENLYFQSGShhhhhh
  psipred: -EEEEEEE--EEEEEEEE----EE--------------EEE---------------EEEEE----EEEEEEEE---EEEEE------------EEEEE--------------HHHEEEEEEEEE-----EEEEEEE----EEEEE---------------------EEEEEE-----HH-EEEEE------EEEEEE--EEEE--EEEEEE----EEEEEE-------EEEEEE----EEEEEEE--EEEEEEEE------EE-----------EEE--------EEEEEEEEE-----EEEEEEEEEEEE-----EE-----EEEEEEEEE------EEEE--EEEEEEEEEE----EEEE-----------HH-----EEEEEEEEEE-----------------HHHEEEEEEEEE----EEE----------------------EEEE-----EEEEEEE------EEEE-----EEEEEE-----EEEE-------EEEEE--EEEEEEE------EEE--EE---EEEEE----------EEEEEEEEE----EEEEEE--------EEEEEEEEEEE---EEEEEEEEEEEEE--EEEEE---EE----HHHHHHHHHH------HHHHHHHH--HHHHHHHHHHH-----EEEE------EE-HHHH-------------HHHHHHHH---EEE-------------------HH--HHHH---EEEE-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----EEE--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------------EEEEEE------EEEEEEEE-----EEEEEEEEEE----EEEEEE---EEEEEE--EEEE------------HHHEEEEE------EE--HHH----------HHHHHHHHHH-----------HHHHEHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHH-HHHHHHEEEE--EEEEEE--EEEEEEHHH----EEE----   
  disopred: DD-D------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D   
   tmhmm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
| | View
Powered by 3Dmol.js


Predicted Domains

Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
10832110.42comparative modeling1-105210529 Nov 2019
10833210.29comparative modeling1048-11531069 Nov 2019Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington