FFF-FFS-SFR

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
19647CompleteStructure prediction Michael111111FFF-FFS-SFR99925 Mar 202029 Apr 2020
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  .  
  sequence: FRRFSSFFRSRSRRRFSRRFRFFSSRSRFSRSRFRRFSSRRRFRRSSFSFSFSFSSFRRFRFSFFFFSRRSFSSSSRSSRFFFFFRSRSRSSSSFFRFRFRSRSRRSRRSRFRFRFFRSFFFFSRRRRSFFFSFSFRSFRFRFSRRSFSSSSFSSRRSSSFSRRRSFFRFSSSSRFFSSRFFRFFSSRSRRFRSSFRFSRSSRSSRRSSRRRRFFSFSRFFFFFSFFRSRRFFSRFFSRRRFSRFSFFSSFFRSSRFRFFRRFRFRFSRSSRRRFFSSSSSRFRFFSSRFRSSRFFSSRFFFFRSFRSFSSSRSSRSRSFRFRRRRRRFFSSSRSSRRRFRRSRSSFSRSSFRRFSSRFSRRSFSSFSFSSRFFSFFFSFFFRRRRSRRRRRRFSSSRFRSRRSRSSFRSFSFFFRFFRSRSRSRRSSRFRSSFSFSFSRSFFFFRSSFFSSFFSRSSFFFSRSRFSRFRSRSSRSFSFRRRSFRSFSFRSSRRSSRRSFFRRFRSFSRFFFSFFSSSSSFSFSSSSRFFFSRSRSSRSRSFSFRRRRFRSSFSRRSRFFFFRFSSSRSFFSRSSFRRFRSRFSFSRRFRFRRSRFRRSSSSFSFRSSSFSRSRRRFFFFRSFFSSSRFFFFRRFFFSRRRRSFRFRRRSFRSSSSFFRSRRFSRFRRRRFFSFSFFFRFSFSFFFSRSFRFFRSFRSSRFFRFRRFRSRSFRFFSSSSRSSFSFSSRSFRRSFRSRFRRSSSFFSFRFSSFRFFSFFRFSSFRRRFSSSRRFRSFSSFRFRFRFSSRFFFRRFFFSRRSRRSRFFSRSFRSRFRFFRFFSSRFFFFSRRRSSRSSSSFRFFSRFRFSFSFFSFRFSFSSRFRSSRSFFFFFFSSFRRRSRFRSFSSSFRSSRRRFFRRFSSRFSSSRSRSSSRFSSFRFSSSSFFSFRRSRRFRSSRRSFRSSFRFFFSSSSFSFFFFFSFFFFFRSFFRFFSRFRFFSSFFSFFSRRSRFRSRSFFF
  spider3: --------------------------------------------------------------EE------------------EEE-----------------------------------------------------E-E-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EEEE--E---------------------------------------------------------------------EEEEE---------------------EEEEE------------------------------EEEEEE----EEEE-------------EEEEEEEEEEEEEEEEE----------EEEEE------------------------E-------------------------------------------------------------HHHHHHHH-HHH-----------------------------
 deepconcnf: ----------------------------------------------EEEEEEEE-----EEEEEEEEEE---------EEEEEEEEE-------EEEEEEE----------EEEEEEEEEEEEE----EEEEEEEEEEEEEEEE-----------------------EE----------HHHHHH-------------------------------HHHHHHHHHHH-----HHHH---------HHHHHHHHH-------EEEEEE----------------EEE-------------EEEEEE-------------------------------------------HHHHHHH-------------HHHHHHHHHHHHH------------------------------EEEEEEEE------------EEEEEEEEEEEEEE------------------------------------------EE----------HHHH-----EEEEEEE------EE------EE---------------------------EEEEEE--------HHHHHHHH------------------------------------EEEEEE------EEEEEEEEEE-----------------HHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHH------EEEEE----EEEEE------------HHHHHHHHHH-------EEEEE--EEEEEEEEEEE---------------EEEEEEEE---EEEEEEEE-----------HHHHHHHHHHHHH---EEEEEE-----------EEEEEEEEEEEEEEEEEE--------EEEEEEEE------------HHHHHHHHHHHHHHH----------------EEE-----------------------EEEEE----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---------------------------
  psipred: ---HHHHHHHHHHHHHHHHEEHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHH--EEEEEEE---HHEEEEEEEEE-----------EEEEEEE---------EEEEEE----HHHHHHHHHHHHHHHHEEE----EEEEEEEEEEEEEEEE----------------HHHHHHHEEE----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-EEE--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEE--HHHHHHHH-----EEHHHHH----HHHHHHHHHHHHHH------------HHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHH---------HHHHHHHHHHHH-HHH--HHHH--EEEEEEEEEEEHHHHHHHHHH----EEEEHHHHHHHHH-------HHH-------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------EE-----EEEEE---------HHHHHHHHHHH----EEEEEEE----HHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHH------EEE------HHHEEEEEHHHH---HHHHHHHHHHHHHHH-EEHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHH-EEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---EEEE-----------HHHHHHHHHHHHH----EEEEEE--EEEEEEEEHHHHHHHH-----------EEEEEEE-HHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--EEEEEEE---------EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHH----EEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------------EE------EEEEHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEE----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------
  disopred: DDDDDDD---D----------------DDDDDDDDDDDDDDDDD--------------------------DDDDDDD-DDD---------------DDDDDDDDDDDDDDDDD------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-----------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD------------------------------------------------------DDDDDDDDDDD------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-------DDDDDDDDDDDDDDDDD--------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD---------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD----------------------------------DDDDDDDDDD----------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-------------------------------DD---------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDD---------------------------------------DDDDDDDDDDDDDD--DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD---------DDDDDDDDDDDDDDD--------------------------------------------------DD----
   tmhmm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-------------------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT---------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-----------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js.


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
19526110.00comparative modeling1-99999928 Mar 2020Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington