User input for job 139350

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MPLDPVIQQVLDQLNRMPAPDYKHLSAQQFRSQQSLFPPVKKEPVAEVREFDMDLPGRTLKVRMYRPEGVEPPYPALVYYHGGGWVVGDLETHDPVCRVLAKDGRAVVFSVDYRLAPEHKFPAAVEDAYDALQWIAERAADFHLDPARIAVGGDSAGGNLAAVTSILAKERGGPALAFQLLIYPSTGYDPAHPPASIEENAEGYLLTGGMMLWFRDQYLNSLEELTHPWFSPVLYPDLSGLPPAYIATAQYDPLRDVGKLYAEALNKAGVKVEIENFEDLIHGFAQFYSLSPGATKALVRIAEKLRDALABaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington