User input for job 14478

Sequence

YCWYVEPCRVPVETDWMPPVPPICMSCYYYCPPPTYKQSQCYIITCPYPTTPASPWYCPWCVCIPCTYPTWRPESCACYQTTYPYVYCTMPIEIYCPPTQPCTYPERYHCSEYVWETTWHMSKNCESPCTRCWPNCKTSTITTQYYVCPITCYCYRKCWYTNSYSYECSSCPPCPCSYSSPCYTTPWYAYPIYMTYCYCVCPCTPITTPDQWFYTWTTTVQTPQTPVEPYWWACFQCEKWCPPSPVWCMCETSCPYYCWPYPPTWSPPINCPSTSQCVESTETPVTCPPTSSPPPWETIYCSWFVTTYTPTPCTRWCCSPPTYFQPWEWPPYTPIPYYYTRCMSTYCTIPWWRQWAPESSTFVWEKCYHSCYRCTYTSCPVRPPCPYFWNWSCTTCFIYWEIYCCPPWWNVSWFWTTPIMYSPEIEPVIVIEPDYQSYTSYCEKVTSIVPPPPPKVFPQCPSYSWPIYTYCSCDTYMDCHYKYEPRYTVTVMRRHYTYQPPPEWVCPTTTPPTPPTMRVPYWYTMWPCCDTCSHPFEPYVWWPPTPPTSEYNFYWCCYPSECPEWCPCPPPYYPYYTPWPPFREPEETWICYCIYWPTDIYPPPEPTVPPTVYYPMICYSTEWPWCWKIEECSPWCPTCPPPCAPVKYSPWVYTWPEVPYCFPYNWCINSESPCPDPVSPSTYEPIYWYSFCVCEPMEFETPVPSTPFPVPYCYWVCPWWYYPDCTISDPPYEVSCCFCPYEAHYPSCCSYCVSPVYPCPAMVCCPEPRPKYVPMITCVICCCTCVCVFHTPYISCVSSWCSWSWYTWPVPYTVSEWPSWWFVYYMYCATISQHTPSPTPPSPCYPIPCTIYRTTCVTECVVIVPMYTPTCSCMCYYSIPSTWIPPCCTVYNSPCKIWCRTYTWCEVSYTWMYPIMEFYTETWTMTYITSCPPYYPKEVVWCWNCFSTCRVCWCSPRSPYCETWCPWTVWRCPVQPTSCYMDPYTREWMWTPRYTCPEWBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington