User input for job 182937

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MYRFELLYLYCTNRQIMENRICILTLFVFLFLLSGESRAMVAMPDAWTRMMIGVNQKDWSLLRERVQADLHVPDREDVLMLIDYHRDDRMKCENLLRRLNGGEAYRYIMNKILPLLYVYREHSPVPIPDDKAAGVFLSTVNVLPRVKFVHPQPVVPEEGKIETPVIIEQRTVLALKNNLLYDLALAPNIEVEIPLNRRWSVNAEYKCPWWLNSSREFCYQLLSGGVEGRCWLGNRKRRNRLAGHFIGAYAEGGIYDFQFKGDGYQGRYYAASGLTYGYAKQIARHLSFEFSLGIGYLTTEYKKYTPYEGDLVWKSSARYNFIGPTKAKVSLVWLITARRBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2022 University of Washington