User input for job 26727

Modeling method CM only

Sequence

SWWWSRHPRINTQLRCRIQGTGWRILMCMLNDFGQYYWLFTRCDAMDHHVFDIMAYNTWHDFGEADGAKATWSHFDPEYMQVPYHNSVHKHGRYRWIHIMINCMAKMLFKLCSYGEGAVAFWQIDKTEVQPWEWMPNGDQGYIHICQMYIGEGWHAQSMMMGPPCHKHRPINDRHRWRIQKMHIYLFQTHCYWCVMQRVRLVRICHLEISCKCGRYLNFKTFKAYHIHEMSKVFYDPVHKLPSKTHYVMTMWINAPSVCDTRNFNFAMKQVWHTFCYKGFKKKFKVLWYHPSFQQACEMIFWIDGYFKYWRVVSQKCEPPQLSEYEDGAHYKVNCQQSATPYVNSNCRPLEYKVGAFGWDEFTSSMCCWLCKDTKVFLHQHKIDNMFGFLTQLVWWHCVHIYQNAKIENKGMHRGDYEMFYFYHPQRARRMSFVCYGGQPQNDQYYLTFTHWHNFYWKWTLMNKILHTKTYEESWLHMDWRLISINIARHVDTWNGLALQKICKFFCRAGCPNTSECRFVKCMVHMIHDHDPAHYVLFYWCDESWFNNKWRHMTGBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington