User input for job 26728

Modeling method CM only

Sequence

ETEDVPWSVVECTSSPEHGNFHPHKPQNDKGNYMLYNFGDSEIHGNMVRCYSTSIFFKCHNEHFKMMYWLFNHCCVRACIMYVMWYWIMDHRIKLEDTKLKMTLQLPYVKMQINMQDVHWRYDVDNYFMCMNTITCPTLIWKECLKPCAREAMNFCFPWIHMHNRFLSLMRSRCNIVFNNDNYSSTDMVYHPTGNDYHVFKNQPCDWCWNQQLEAVTPWIIRDRIPVLCHDLQCHQGACMRPQDEPKMSNIAAIHNCPFAEEKYQLHQICHLNNTCSIYDMGAPQYESAAYIKAKLQAGPTDPFDRHTVMDPFKIEDPNAECSCQVGELQFCDFSPFWERWAFPWLHWLKVTGNQWPKPWGFKCYQVHHSVPNNIQDFLVYRFERMNHIEYTWKTWETNMLKQSYPRLFTKYIYVLYHAYYWRVEGEEDPNQVEPDEGVKYMYTQKDHTKIWGYFIKIEPKPYCICKSMLWHGAVWSLHSIEYFHHDLMKMSLSAMFFVQYQIVNMARHPIACRTLSRAVQQKIGLTHHISDITLIFLCIPAKFDIKHVGTTIWTBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington