User input for job 31127

Modeling method CM only

Sequence

HWIIQIDPLEEESKIGRDSEPFSGTFWSGDILKFQICSAMARQFMIKITCTRNVPSRYEYCVPGIPAWECYRSLGTAWPDIMGGDVKGVSCFVQSKTYFSRTYMDSKLNSQPYIMKHDWEIHNHLDCQMWQPLVNSIQTAIYGIAKHVMHAEPIEMPCDNRERMSQPVHGHHVDSTRIMCRVSTSMPYIDSRCKWDTQWCEIHQWATMTEAAKYVKVWLKLGRRGASLWSWPSWWTGWSTYCVSFSYNQLNANGANIATVEAWEYEILMKEMNYSESWECICQQYLAQDSIIIEVTAVTQSIMEISLALPEYCNFYINEFIFQQHIPFGNDILHTTYAFRAYSAVYAEQRPEPCNWQFSARHGMPGGPFYSEMSRRVYMIFPMFTAIKRASKKYICAKNEVMFLIKDHNGFPMEPFMHEERQFKLKCYHKPHYHSMLGLSAECTNQKVWVKLFGKQQSPSNALRFTEAPQLNKAECPMNQEFPVMARMEWECFPTQKCEGGRTRLRFDEYGYIESMAIFYDYNNKWSNMNWQKIGWYTAYIILLRGETQSHTDGPWQQVSDAQPSFGWCVHTDSLYWYLDWGGMNYTFVSVGSQGLVVQMIAFSMARIEAGCLPEYMTHIWMKNNQKSDNFRFWKRWQATRIFQLRCMMSPMIHFTTYQDGMDRVDKDTRECFGLKEAEKMCDWTENDWPWAMCARECVVFSMMVCTDPSWFMMKYIATGHIWFSGCQEWFQMHEIDVAHHMHEYAAIFHMDATWRQQKNYFDVYCCCCPYQGAKKCKNGFKTDCKWHVFGNIECGHTYSKHPIDQQFLHYKGHCARANPTVQLWITWGGYDSNLADSCFITYSYYMNGMWLEQSPDEMVPPVGGYGKFKHFTENYCYLTPVYNNHGEYLYHYLYELQQQNMCTNPVDWHWWLRHYPWWHAWRQIHFNPTGPPLRIVGIGSFDKNAKYKESLTRKGETWRFIIQDGDCEFGMPYFIVNPACFMTEDQWGSERHMESIWIMQKEPPGRLMILRYMYQNAENWGSEQQYWVSYSDQVTYYDQRSYEQEILAAAYNDTFDGKPCHIRVQRCHQRYRDYDKKKRHYPPPKEHYEEIRFAQTHCWEFENPTTECCNKICFSEWFQMNIMRFFVHGCHSNEHFEYTDQNYEFFDANAHGGTHGDYDYMADGHVISTASQFEWKLSLSEWFYNTFTNLDMLHNVDDPNLIYDYSKDAPQGLSYYYSRAEVANDELCKYYFWGHPEVNLKCNKASIWQRSNDKTLPVSEYHVPIPIQPKNTDVEWKIEDVGDMDIWDFRIIMAVHKDVPILQEWYRHMVAQFRDVAPSBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington