User input for job 31151

Modeling method CM only

Sequence

MDPEETSVYLDYYYATSPNSDIRETHSHVPYTSVFLPVFYTAVFLTGVLGNLVLMGALHFKPGSRRLIDIFIINLAASDFIFLVTLPLWVDKEASLGLWRTGSFLCKGSSYMISVNMHCSVLLLTCMSVDRYLAIVWPVVSRKFRRTDCAYVVCASIWFISCLLGLPTLLSRELTLIDDKPYCAEKKATPIKLIWSLVALIFTFFVPLLSIVTCYCCIARKLCAHYQQSGKHNKKLKKSIKIIFIVVAAFLVSWLPFNTFKFLAIVSGLRQEHYLPSAILQLGMEVSGPLAFANSCVNPFIYYIFDSYIRRAIVHCLCPCLKNYDFGSSTETSDSHLTKALSTFIHAEDFARRRKRSVSBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington