User input for job 435447

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MYIQSVTTQTSTNITTIQSNNDETTFDENITDTSTQSIKEIIETYKERLGFNGNLTADMFLQRREDYIVRHEEEFKSQYPLYEKYKDVFIPEYSNYTRQKADAIMKELNAEFPDFRQLRHKAYYGGTQEDMDKANDMFMDYQAYHSYLREKYDLEVSNASPFFGTSPEGMRAYNLAVYDQLEAGVSLNEAKGKAQEISRRFGSTESSLYTSNFLHGFPESTQELIDEVPSYETDYDKQIDLREYGFEHNFIFPDYFRKFPSDAQGIKARIMYDAELYAFLMDNQDKVDKKIEELREKNKEYPTLYLHTAEYVSELKEQFKYQYDIAMYTKEFYEKYSEQIFENRDIKNAQKSLENKAQIVKNQMDETLSKISKEGKPTPLAEFLKDGSKSABaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2023 University of Washington