User input for job 435618

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MNKGRVINFEWMRDYNHWSAEDFNVLRTKLINKEIDQAAADGCNIIVGIYLLDGFLHPKAGLADFLQHISDIKDHATSKGIEQMYIVSGQGETIEGLPVPFFFFDYNVRMIYNSYKNTQHPYYNPDNNKFLFLTGMPNRENRIGLMSKFYDAGMLDKAEWTFFPPWTELDKEWCRNCLSHYTDEQYNKFLIDCKRSFDGRFETAKDFYGSYNQDTDIVWHDVIDTDWVKAPAHIDTSVFTNTLFSIVSEGPNYWDDDNAFATEKSWRCFYLKHPFIFAGHPDQFQYLKDLGYRTFEKYLPIPDYHKLPNENDRNNAIVENAKYLLEHREHDDDIRLDTEENYLQFLKHVVTQDNLLGKFKDEFNIPKEELDYYFEGLGYTQLIRRLPNDBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2023 University of Washington