User input for job 454436

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MLQPGRHANTSDYRYGFQGQEMDDEIKGEGNSINYKFRMHDPRVGRFFAMDPLTSKYPFYSPYSFSGNRVLDMIEQEGLEPDLPEYLWSKSKGYEFLGDYYNQNTTIQVVQGYWVQSYMDNEMNDKYQYYNPEKESWLSFYPVTPTSLYKELSDLATESIPDAGEINAQGSVKIGPGTRYTFGVSLFHADDGFALGVNHGIEVSTDNSLYSFDGLNINVFYAHYGKELSTSDFSGREKNVSGDIPLELFNLGLNYAESETYTGAGLNFNTLSKPSFSMGITESIMLFEQNGNGIFNSPNIEEDLSAKPEEDENPBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2023 University of Washington