User input for job 52114

Modeling method TrRefineRosetta only

Sequence

DWLHKSQGGHLLTLWTVCECHFCTIKQKGSPHMRSGCEMICPKIYCVLPGYGDIGMSPPPWMYNHFSGPRPMDWEWTHIDWINNHPLTCNWFHSYDVQCYQIRCLIELPFMFSVYNSLWNRPRLQKSIPAKEHAECGTRCERPMVFHDASTDSHVKTKKVDTKTGCVFMYDMITVNAQPPHCSFGEIMMVWWDKWRGLGLTPIYVEQFCSGMVGYWLMQGFWPYSVPMNNWVSKLCICMLDCFWFVGEIFSMLLRQWFVYCGVIKVFDKVQYKFCPWIARGYHCVVWSDKHAHPGMRHYIYLAVSRKHLFDRRPSMQKMYGYRQALPVSYELTCSWEDQYYLNWGMCAHVGALQFETFEFKVVDQSGVYRHWLWRRLSHQVQIVYIEICIFAYVVNQWSCYSSAALELENHTAFEFCQDMIWWDIGIMQATSHPSRYSQSDCVYLEAARYHSFPQKVIRALHHVWYRGGRIRGRYYPTEVGETKMGMAAIFLEAWFAVMSCEVFWNWETTSQTVLWCSGKDQMTWKRMHCWPQTNWWKGSHIPGPDYQVELGTRKEQVFKQWKKCFDSWYCEAGWPPMHEYSRRLSIEETRYPQMVHWSATHQNQACYNLWVKKATNIIWSMGVIPFIHNAESAKRGRVEMYDFVNFIWCFAGPEFNQYNYCYPKRDEVVNTDASFVSGPQPEDPTGDKEAYVRISVTRENGCKTGAHWMNCDGTDWKVNGAMREETNAFNKCQTMCLVRFEQNAHTDFLIWALFGRYIADELCYQAYWEPNHSVCIEKPSHVFHVARSTVGWTFGHLSIRGQSEANINDBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington