User input for job 52115

Modeling method TrRefineRosetta only

Sequence

WNDHMCESIDMLDYVQTVHSGGPIHSMIKFTCSQHHWDGWVTLAKNWKKKHWPLIYYNTAYQNVVKGPFGNSMSLSIAVMTPQVLRFCNWQAMKEGYPLRSVNARVFSLLHQHMPMETNGGPNSQVRTRQITSKVNTECFRMSTYIQCYKDVQLPNTNNSEKMPGCSMMTESFNYVRMNTCDQKCNEAGTMLGFERWHKWKVKWFNAPLDHKHFRFSNAFKELDTHKYTGKAPQDDKKNCHNSDMKYYQEHWFNAQTTARNNVSYASSKDNQKLCTWAATARKGTHNTYVKFDDHDSTGCICQWVVMWCTIVFWIQSPKISLSKKWIPENGPWAKQYCTPYITLNSWKRFKVPSDSEMFQMLHNDFRGDVCMKEQISICRTDIMATKMIHAVWWIQGPKCQPREFVAEITSPVFYAWCKENMTYGNYNHTAFLVWNFMSRKKFTKVRSDREPLQAPEHLRGVKYPALNRCRMIGCPYTEWNHFIMFLFISNVEGRGYFREFWQSQICWEGHRAGCAIVRGGISSACGGEKNPQYHWLWVDENAWMGSLQPSSGCMYGCWFACSGDEIQLSRRQHFTLVINSMGQVHNSGVFFNRQYSGGDGEGCDLAPMCPSGQHNGQDPWHTRFDVRARQWASQQIANCKGIHPQIMHKAHLWHKCFPAKRCEPSHRYCGSETQKIDCNKTKIDKMNPTARYFQSGEDWRQDEQVTCVLIGLLHEWWEAKDPWIILLAEIHVKQGKMSMMKAIHAKCTLGKFMYVMLINIDLHLKMRMEIYRWLAHNPWEWSQKASGWMQWVMDQGMGNARKIGWEHTYBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington