User input for job 81572

Modeling method TrRefineRosetta only

Sequence

MGVSDVPRDLEVVTATPTSLLISWDGPKYYVKYYRITYGETGGNSPVQEFTVPRTDHTATISGLKPGVDYTITVYAVKGQYGPYYGSRPISINYRTEIDKPSBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2021 University of Washington