VWEKC-YHSCY-RCTYTSCPV

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
14478Domain completeStructure prediction Michael111111VWEKC-YHSCY-RCTYTSCPV99922 Jan 202028 Aug 2020
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  .  
  sequence: YCWYVEPCRVPVETDWMPPVPPICMSCYYYCPPPTYKQSQCYIITCPYPTTPASPWYCPWCVCIPCTYPTWRPESCACYQTTYPYVYCTMPIEIYCPPTQPCTYPERYHCSEYVWETTWHMSKNCESPCTRCWPNCKTSTITTQYYVCPITCYCYRKCWYTNSYSYECSSCPPCPCSYSSPCYTTPWYAYPIYMTYCYCVCPCTPITTPDQWFYTWTTTVQTPQTPVEPYWWACFQCEKWCPPSPVWCMCETSCPYYCWPYPPTWSPPINCPSTSQCVESTETPVTCPPTSSPPPWETIYCSWFVTTYTPTPCTRWCCSPPTYFQPWEWPPYTPIPYYYTRCMSTYCTIPWWRQWAPESSTFVWEKCYHSCYRCTYTSCPVRPPCPYFWNWSCTTCFIYWEIYCCPPWWNVSWFWTTPIMYSPEIEPVIVIEPDYQSYTSYCEKVTSIVPPPPPKVFPQCPSYSWPIYTYCSCDTYMDCHYKYEPRYTVTVMRRHYTYQPPPEWVCPTTTPPTPPTMRVPYWYTMWPCCDTCSHPFEPYVWWPPTPPTSEYNFYWCCYPSECPEWCPCPPPYYPYYTPWPPFREPEETWICYCIYWPTDIYPPPEPTVPPTVYYPMICYSTEWPWCWKIEECSPWCPTCPPPCAPVKYSPWVYTWPEVPYCFPYNWCINSESPCPDPVSPSTYEPIYWYSFCVCEPMEFETPVPSTPFPVPYCYWVCPWWYYPDCTISDPPYEVSCCFCPYEAHYPSCCSYCVSPVYPCPAMVCCPEPRPKYVPMITCVICCCTCVCVFHTPYISCVSSWCSWSWYTWPVPYTVSEWPSWWFVYYMYCATISQHTPSPTPPSPCYPIPCTIYRTTCVTECVVIVPMYTPTCSCMCYYSIPSTWIPPCCTVYNSPCKIWCRTYTWCEVSYTWMYPIMEFYTETWTMTYITSCPPYYPKEVVWCWNCFSTCRVCWCSPRSPYCETWCPWTVWRCPVQPTSCYMDPYTREWMWTPRYTCPEW
 deepconcnf: --EEE-------------------EEEEEE----------EEEEE---------------EEEE--------------------EEEEEEEEEEE-----------------HHHHHHE--------------------EEEEEEEEE---EEEE-EEEE----EEE------------------------EEEEEEEEE------------EEEEEEEEE--------EEEEEEE---------EEEE------------------------------------------------EEEEEEEEEEE-----------------------------EE---------HHHHHHH------EEE-------EEEEEE--------------EE-EEEEEEEEEE-----EEEEEEE---E-------EEEE------------EEEEE-------------------------------------EEEEEEEEEEEE------------------------------------------EE-----------EEEE--------------------------------EEEEEEE---------------EEEEEEEE---------E---------------------------------------------------------EEEEEEEE------------------EEEEE---------------------------------------------EEE----------HHHHHHH------------EEE-----------------------EEEEEEEEEEEE------------------EEE-------EEEEEE------EEEEEE-----------EE-----EEEE-------HHH------EEEEE-EEEEEEEE--------EEEEEE-------EEEE--------------EEE--------EE------------------
  psipred: --EEE------------------EEEEEEE---------EEEEEE--------------EEEEEE-----------EEEE----EEEE--EEEEE--------------HHHEEEHHHHHHH-----------------EEEEEEEE--EEEEEEEEEEE----EEE-----------------------EEEEEEEEEE------------EEEEEEE----------HHHEEHHH--------EEEEE------EE---------------HHHHHH-----------------EEEEEEEEEEE-----------------------------HHHHHHHH-----HHHHH------EEHHHHHHHHHHEE--------------------EEEEEEEEEE------EEEEEE--EE------EEEEE---HHHHHHHHHHH---------------------EEEEE--------EE-----EEEEEEE-----------------------EE---EEEE--------------EE-----------EEEEE------------------------------EEEEEEEE----------------EEEEEEEE------EEEE----------------------EE------------EEE-----------------EEEEEEEEE--EE-------------EEEEE--EEE----------EEEEEEE---------HHHHH--------EEEE-----------EEEEEEE-EEEEEE---HHHHHHH----EEE-------------HHHEEEEHHHHHH----------------EEEEEEEEEEEEEEEEE------EEEEEEE---------EEE-----EEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHH--EEEEEE----------EEEEEE----EEEEEE-------------EEEE-------------HHHEE----------
  spider3: EEEE----------------------EEEE-----------EEEE---------------EEE----------------------EEE----EEE------------------EEE--EEE-------------------EEEEEEE-------HH--E--------------------------------EEEEEEEEE-----------EEEEEEEEE----------HHEEEE-----------------------------------------E-------------------EEEEEEEE----------EE---------------------EEEEE-EEE--------------EEEE--EEEEEEE-E-------------------EEEEEEEE------------------------EEE-------------EE----------------------EEEE---------------EEEEEEEEEE--------------------------------------------------------EEEEE-------------------------------EEEEEEE---------------------EE--------EEEE------------------------------------E---------------------EEEEE--------------------EEE---------E-------E--EE-------------------------------------EEEEEEE--EEEEE----EEEE----------------E-----EEEEEEEEEEEE------------------EEEEEEEEEEEEEEE--------EEEEEE---------EEEE-----EEEE-EEEEEEEEEEE--EEEEE-----EEEEE----------EEEE--E---EEEE-----------------E-------EE-------------------
  disopred: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDD-DD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DD
   tmhmm: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
14540110.00comparative modeling1-99999924 Jan 2020
-12n/aab initio1-999999-Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington