2020-04-25_00000051_1_11

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
22832CompleteStructure predictioncameo2020-04-25_00000051_1_1148525 Apr 2020-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  .
  sequence: MKEVGSHFDDFVTNLIEKSASLDNGGCALTTFSVLEGEKNNHRAKDLRAPPEQGKIFIARRSLLDELLEVDHIRTIYHMFIALLILFILSTLVVDYIDEGRLVLEFSLLSYAFGKFPTVVWTWWIMFLSTFSVPYFLFQHWATGYSKSSHPLIRSLFHGFLFMIFQIGVLGFGPTYVVLAYTLPPASRFIIIFEQIRFVMKAHSFVRENVPRVLNSAKEKSSTVPIPTVNQYLYFLFAPTLIYRDSYPRNPTVRWGYVAMKFAQVFGCFFYVYYIFERLCAPLFRNIKQEPFSARVLVLCVFNSILPGVLILFLTFFAFLHCWLNAFAEMLRFGDRMFYKDWWNSTSYSNYYRTWNVVVHDWLYYYAYKDFLWFFSKRFKSAAMLAVFAVSAVVHEYALAVCLSFFYPVLFVLFMFFGMAFNFIVNDSRKKPIWNVLMWTSLFLGNGVLLCFYSQEWYARQHCPLKNPTFLDYVRPRSWTCRYVF
  psipred: -HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---------------------------------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---EEE-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------------HHHHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------HHHEEE----EE----
  disopred: DDDDD-------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D
   tmhmm: --------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT---------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-----------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-----------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT----TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------TTTTTTTTTTTTTTTTTT--------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js


Predicted Domains

Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
22283110.26comparative modeling1-767625 Apr 2020
22284210.27comparative modeling71-48541525 Apr 2020
22285220.22ab initio71-48541525 Apr 2020Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington