WSPTPC

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
26723CompleteStructure prediction Michael111111WSPTPC111123 May 202025 Jun 2020
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050  . 1060  . 1070  . 1080  . 1090  . 1100  . 1110 
  sequence: KEGRHACWGFHFDENYCHPINGSQSPIVTRLPLLKRQEDNTEGASCHCNSNLMYFVHKVLYCYSYCFNTQCHLHSWNIVQIPWPPCNFCVCKANECAVYHSFESNNTMRIHLSYCVINHSQRMPASGWQVDDFMCQKQCKVFKLLFMMKLFMEYVDSVVLWDWCFMSFNRRYWRKHYIAVSEWWIMNWLFNLDLDPICHLHLRNWDTMPFFFVADSCNFCDYHLNAPTYFKMYYVDEFLHENGVMLKDSSDQLPKACCAYECFMHIIMQSGMKSMCTIHGGWTLEAYYCEAKFKSSQSLPRVTYIMSQKQTEDSWHSRNIHEQTEQSNATPPTLDVHPGHNVLQHEDHSRCFATWNQWDYDYIDDWYSRADQTRGVKKFAGWEQFIDWETHNFQEQPTAPKKKIKVWCADFMDGVLDSRGNWHSHCYMEREGDDTIISNAMEYCVHWENRIPVPEGQLEYQVCLRRMENDLSCGTGYNHMVMNWVSFSGRSKIPVNFSPKQFVHEWPNMQAERNMWKELCIMRFVPQGRMIFEDGAFPFDDHTNDTKHVCRYTLCADAYQHQKYRHSPGKDNSCTWKRHPLCSENAACTAVLSDHRECENALLMFTLKHRQWSNQIYKMIQYHNFFAFQVARMAQEHHILTAHHWGKQIVGGRCITSFYQREFEKKALSSDGHHENLGSHLCWCKYKLSTRRRCRLLPLWCMNPNHLGCSFCRQDSPNMTIMDPSKYPLWQSEQWDRDWCNFDACSSNHHKEAAGVMMDRVEPETCDEQDHFMTCDIKPDRQWPYLIMNECNDQLPGTQWRVVLSMFNSKVVGGCAEKAKSALSWTKQECGYHGDCCYCGYWPGHGAQWFYIAFNQIQYRYGRYVNQDDKVNFVYNTTPSFMALVESAACSNTQEANVYMVICNIIPSHHYWMIYCVCRRAADLFRVFHQIRQCVIQQEWRGKHFKCSSTCVVASWWSLHCKHQPWMPMYPGYCCINHKHTKHHCWKIREHDQYIYWHFHVPVKAHYYHYVTRYAWMMDVVLIEYMFLTPKDGTMYCVVYIRVMAGDQKQKAIKSDLKLKRMFITWVQECPVLDSSAMYRRYYTPKSEEITTEIPGFWNLVPPPNWSPTPC
 deepconcnf: ----EEEEEEE------E---------E---------------------HHHHHHHHHHHH---------------EEEEE-------EEE----EEEEEEE----EEEEEEEEEEEE--------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---EEEEE-----------HHH-EEEE-HHHHHHHHHH-----EEEEEE-------EEEEE--------------EEEEEEHHHHHHH-------------H--HHHHHHHHHHHH-----EEEEE--EEEEEEEEEEEE--------EEEEEE------------HHHHHH-------EEEE-----EEE------EEEEE-----HHHHHHHHHHHH-------------------------------EEEEEE----------------EEEEE----EEEEEEEEEEEEE---E------EEEEEEEEE--------------EEEEEEE------EE----HHHH------HHHHHHHHHHEEEEEE----EEEE--------------EEEEEEEEHHHHHH--------------------------HHEE----HHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--EEEEEE---EEE--EEEEEEEEEEE------------------EEE----------EEE---------------------------------------------------HHHHHHHHH---------------EEE--------EEEEE-----------EEEEEEE--------HHHHHHHHH----------------------HHHHHHHHHHHHHHHH--EE-----EEEEEE--HHHHHHHHHH--------EEEEEEE-------EEEEEEEE-HHHHHHHHHHHHHHHHEEEEE----EE---EEEEEEEEEE-------------EEEE-------EEEEEEEE--EEEEEEEE----EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE----EEEEEEEEEEEE--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHH-----------------------------
  psipred: -------EEE-----------------EE---HHHH---------------HHHHHHHHHHHHHHH---EEE-----EEE-------EEEEE---EEEEEEE----EEEEEEEEEEE-------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHH-------EEEEE--------------EEEEEEHHHHHHH--EEEE----HHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHEEE---EEEEEEEEE-----------EEEEEE-------HHH--HHHHHHH---------------------HHHHHHEHH---HHHHHHHHHHHHH---HHHH--HHHH------------------EEEEEHHHHHHHH---------EEEEE----HHHHHHHHHHHH-----------EEHHHHHHHHH-----------EEEEEEE------------HHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHEEE-----EEE--------------HHHEEEEHHHHHHHHHH-----------------------HHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-EEEEHHH--------EEEHHHHHHHHHHHH-------------EEEEEEEE-----EEEE----------------------EE----------HHH----------------HHHHH----------------EEE----------HHHHHHH-------EEEEEHHHH--HHH--HHHHHHHHHHHHHHH------EEEE--------EEEEEEHHHHHHHHH--------EEEEE---HHHHHHHHHHH--------EEEEEEE------EEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---------EEEEEEHHHHH------------EEE---------EEEEE---EEEEEEEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEE------EEEEEEEEEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------HHHHHHH-----HHH---------------------
  spider3: ---------EEE---------------EEEE-E-------------E------EEEEEEEEEEEE------EE----EEE-------EEE------EEEEEE------EEEEEEEEEEE---------EE--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HEEEEHHHHHHHHHH--------HHH--------EEEEE--------------EEEEEEEEEEEE---EEE---------H-HHHHHHHHHHH--------------EHHHHHHHHH---------EEEEEE----------------------------------EEE-------EEE--EE---EE---------------E---EEEEE----------------EEEEEEEE---EE------EEEEEEE------EE---EEEEEEE----------HHHHHHHHHHH-----------EEEEEEEE--------------EE-------HH---HHHEEEEEE-----EEE---------------EEEEEEEE--HHHHHH-------------------------EEEE------HHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEE-------EEE--EEEEEHHHHHHHHHH---------------------------EE--EEE-------EEEE--------E--------------------E--------------E--------------EEEE---------EEEE----------EEEEEEEEE--------HHHHHHHH------------------------HEEEEEEEEEEH----E--------EE------EEEEEEEE---------EEEEEEEE----EEEEEEEEEEEHHHHHEEHHEEEEHEEHHH-----EE----EEEEEEEEEE-------------EEE-------EEEEEEEE-EEEEEEEEE----EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE------EEEEEEEEEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------H-EEEEE----------------------------
  disopred: DDD-------------------------------DDDDDDDDDDD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-----------------------------------------------------------DDDDDDDD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDD----------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDD-------------------------------------------------DDDDDD
   tmhmm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
26278110.00comparative modeling1-1111111125 May 2020Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington