MIAWSKLR

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
26731CompleteStructure prediction Michael111111MIAWSKLR111123 May 202025 Jun 2020
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050  . 1060  . 1070  . 1080  . 1090  . 1100  . 1110 
  sequence: SLGSGHIVPQYTHGQMMFFRSPFHYPQCSANLLSFRIAYTHETRDNRWLPLGGFFTMHTMPSWGRRNFTDKYLVTDVWHVFTYMAYTLRPIWYGTTFEMELWCVNVAGAYMYGYVHDEWHIPFMQKYSITPFRVDKDQRYFGNVCEMHFLQADPTPKFFGECPALMVGAEEQIDECHKGSHSLYGNTNGIVAGIQSERVCMYWWGNKMMLNYDVIRWQICFAWYSWKVNWLAQPGFAIQLEMWWLEAMMKQPPNADPIMRIGVTSMCWKFKEKNLRTLWPACFNNHWQLSWCRLMQTATWLYAGWAGTAPWTGDHCRMTMRPPRYERCGCCGEYILSMCYLVTLPDHLHTDETKCIQYGCYPPGNTNLNKLCSGARDNDRENHTEAFAQCVYVKPLNAHWWGHWDVATGYCWGKHACRSPCDHFMVQLMVTNCSKNVMPLQTYALMHWDNREYPEHACFFKSNTCGVNPVPEDPGCSDPWCLCINEELFLKKMWEKCNVTPYQCHQYYENWTDTAFPFMDWCGKMYWMLNFRKSSIAITCIDWFPISTSWKKYEDTDGERVLITTSNRLFKNEWNTQLKTMKICYGKRFFIVTFDALSNIIDCFFHSHTFTKNIWQWGQNMAKGLQACAIAHHPLHDSKPFTSFNYSWYFRDIQPPEKFDQMMKHSYVFTKNNLDNTPVILFQKVRVHMIFSWMFNSENLTKHDLAYADTEGKWNMMYMNMVLFIKKQDHKHCWAYWFYQPNDMLSMANMDGDDQEGYGKHCARFQEDYAFMMWYQRSNVWKCGRWSYLNRTSTLVQDADARGDTERVADTEKVEEKLQCDIMWLKSRKFVDREQTAVPHETIFGLCNSQQQREHDQFCPVSYQTGQMMMIVEKGTIWPINDMFPSHDQQRPKMKINLHNVFTFHRPPVWTFANCKPITWHYLRKKNLLNMNAVSMWFNPFIDMSDMISGGFVNNCALWMTNDLFHPPWCMHTSSTIPWYTSVMDAERPYASGWYGECYSDRVKITSLFTRSFMEYNCNDQPREMWFMYIHPYMRCCTFGRRREWVSCVAFIQGQYLYYVLHYCHYEGACYAEDKYHCDLSSWFQMFAVQSFPVKPDVMEWHKMIAWSKLR
  psipred: --------------EEEEE------------HHEEEEEEEE------EE----EEEE--------------EEEHHHHHHHHHHHHH--EEEE---EEEEEEEEEE--HHHEEEE------HHHHH-----EEE---HHHHHHHHHHHHH-------------HHH--HHHHHHHHH------------EEEE----EEEEEEE--EEEEE--EEEEEEEHHEEHHEE-EE-----EEEHHHHHHHHHH--------EEEEEHHHHHHHHHH--HHHH-HHHH---HHHHHHHHHHHHHHHHH-----------EEEEE-----------HHHHHHHHEEEEE---------HHHEE----------HHHH--------HHHHHHHHHHEEEE------------HH--EE---------HHHHHHHHHHHH-----EEHHHHHHHH----------EEE-------------------EEEEE-HHHHHHHHHHH----HHHHHHHHH--------HHHHHHHHHHHHH-----EEEEEEE-------HHH-------EEEEE---HHHHHHHHHHHHEEEEE---EEEEEEHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------------EEEEE----HHHHHHHHHH-EEEE--------EEEEEEEEEEEEEEE--------HHH---------HHHHHEEEEEEEE-------EEEEEE---HHHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--EE----EEE-----HHHH-------HHHH--HHHHHHHH---EEEEE------HHH----HHHHHHH--HHHHHH------------EEEEEEE---EE----------------EEEEEEEEEE----EEEE-------HHHHHH------HHHHHHH-----HHHHH------HHHHHHH------------------HHHHH------------EEE---EEEHHHHHHHHHH-------HHHEEEEE-HHHHH-------HHHHHHHHH---EEEEEEEEE-----EE--------HHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHH--
 deepconcnf: ------E-------EEEEE------------EEEEEEEEEE-----EEEEEEEEEEEE-------------EEE--HHHHHHHHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHH--------------EEEEEEE-----EE--EEEEEEEE-------------EEEE-HHHHHHH-------------EEEEE---EEEEEEE-------HHHHHHHHHHH-------------HHHHHHHHHHHHHH---------EEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHHHHH------------------------------EEEEEEEEEE------------EEE------------------------HHHHH---EEEEE---EEEEEEE-----------------EEEEEEEEEE----EEEEEEEEEEEE----------EE-------------------EEEEE-HHHHHHHHHHHH-------------------HHHHHH--EEEEEE----EEEEEEEEEEE-----EEE------EEEEEE-------HHHHHHHH--E----EEEEEEHHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------------EEEEEEE------HHHHHH----EEEE--------EEEEEEEEEEEEEEH------------E-------EEEEEEEEEEEEEE-----EEEEEEE--------------------HHHHHHHHHHHHHHHHH------------------EEE-------------HHHHHHHH---EEEEE----------------EEE----HHHH--------------EEEEEE--EEEE--------------EEEEEEEEEEE----EEE-------HHHHHHH-------HHHH--------------------EEEE------------------------------------EEE---EEEEEEEEEEEEE---------EEEEEEE--EEEEE---EEEEEEEEEEEE--EEEEEEEEE----EEE----EEE-HHHHHHEEEEEE------HHHHHHHHHH----
  spider3: -----------------EE------------EEEEEEEEEEE-----E----EEEEEEE--------E---EEEEEEEEEEEEEEEEEE-------EEEEEEEEEE---EEEEEE---------E------EEE-----E---EEEEEEEE------------HHHE-HHHHHHH--------------EEE-EE-HHEEEEEH--------HEEEEEEEEEEHHHHH-H-----HHHHHHHHHHHHH----------EEEEEEEE-HH-----------------EEEEEEEEEEEEEEEEE-----------EEEEE--------------EEEEEEEEEE------------EE-----------------------------EEEEEEEE--------EEEEE--E----EE-------EEEEEEEE---------EEEEEEE----------EEE-------------------------HHHHHHHHHHH----------------------H-HHHHHHHHHHH----EEEEEEE---------EE------EEEEEE-----------EEEEEEE----EEEEEEEEHHHHHHHHHEH-EEE-----------H--HHHHHH-------------E-E-EEEE----HHHHHHH---EEEEE--------EEEEEEEEEEEEEEEEE---------EEEE-------EEEEEEEEEEEE-----EEEEEEE-----EEE-------------------HHHHHHHHHHHH---------------EEEEE-------EEE---HEEHHHHHHHEEEEH---EE----------EEE-----------------EE-----EEEEE----------------------E----EEEE------EE-------HHEEE--------HHHE-----E-HHHH---------EEEE---------------------EEE------------------EEEEEEEEEEEEE--------HHHEEEEHHHH----------EEEEEEEEE-EEEEEEEEEEEE----E----------HHHHHHHEE-------HHHHHHHHHHHH--
  disopred: DDDD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDD------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDD----------------------------------------DDDD-------------------------------DDDDDDDD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D
   tmhmm: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
26306110.00comparative modeling1-1111111125 May 2020Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington