EDVGDMDIWDFRIIM

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
31127CompleteStructure prediction Michael111111EDVGDMDIWDFRIIM132029 Jun 20204 Aug 2020
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050  . 1060  . 1070  . 1080  . 1090  . 1100  . 1110  . 1120  . 1130  . 1140  . 1150  . 1160  . 1170  . 1180  . 1190  . 1200  . 1210  . 1220  . 1230  . 1240  . 1250  . 1260  . 1270  . 1280  . 1290  . 1300  . 1310  . 1320
  sequence: HWIIQIDPLEEESKIGRDSEPFSGTFWSGDILKFQICSAMARQFMIKITCTRNVPSRYEYCVPGIPAWECYRSLGTAWPDIMGGDVKGVSCFVQSKTYFSRTYMDSKLNSQPYIMKHDWEIHNHLDCQMWQPLVNSIQTAIYGIAKHVMHAEPIEMPCDNRERMSQPVHGHHVDSTRIMCRVSTSMPYIDSRCKWDTQWCEIHQWATMTEAAKYVKVWLKLGRRGASLWSWPSWWTGWSTYCVSFSYNQLNANGANIATVEAWEYEILMKEMNYSESWECICQQYLAQDSIIIEVTAVTQSIMEISLALPEYCNFYINEFIFQQHIPFGNDILHTTYAFRAYSAVYAEQRPEPCNWQFSARHGMPGGPFYSEMSRRVYMIFPMFTAIKRASKKYICAKNEVMFLIKDHNGFPMEPFMHEERQFKLKCYHKPHYHSMLGLSAECTNQKVWVKLFGKQQSPSNALRFTEAPQLNKAECPMNQEFPVMARMEWECFPTQKCEGGRTRLRFDEYGYIESMAIFYDYNNKWSNMNWQKIGWYTAYIILLRGETQSHTDGPWQQVSDAQPSFGWCVHTDSLYWYLDWGGMNYTFVSVGSQGLVVQMIAFSMARIEAGCLPEYMTHIWMKNNQKSDNFRFWKRWQATRIFQLRCMMSPMIHFTTYQDGMDRVDKDTRECFGLKEAEKMCDWTENDWPWAMCARECVVFSMMVCTDPSWFMMKYIATGHIWFSGCQEWFQMHEIDVAHHMHEYAAIFHMDATWRQQKNYFDVYCCCCPYQGAKKCKNGFKTDCKWHVFGNIECGHTYSKHPIDQQFLHYKGHCARANPTVQLWITWGGYDSNLADSCFITYSYYMNGMWLEQSPDEMVPPVGGYGKFKHFTENYCYLTPVYNNHGEYLYHYLYELQQQNMCTNPVDWHWWLRHYPWWHAWRQIHFNPTGPPLRIVGIGSFDKNAKYKESLTRKGETWRFIIQDGDCEFGMPYFIVNPACFMTEDQWGSERHMESIWIMQKEPPGRLMILRYMYQNAENWGSEQQYWVSYSDQVTYYDQRSYEQEILAAAYNDTFDGKPCHIRVQRCHQRYRDYDKKKRHYPPPKEHYEEIRFAQTHCWEFENPTTECCNKICFSEWFQMNIMRFFVHGCHSNEHFEYTDQNYEFFDANAHGGTHGDYDYMADGHVISTASQFEWKLSLSEWFYNTFTNLDMLHNVDDPNLIYDYSKDAPQGLSYYYSRAEVANDELCKYYFWGHPEVNLKCNKASIWQRSNDKTLPVSEYHVPIPIQPKNTDVEWKIEDVGDMDIWDFRIIMAVHKDVPILQEWYRHMVAQFRDVAPS
 deepconcnf: -EEEEE-----------------------HHHHHHHHHHHH----EEEEEE---------------HHHHHHHH--------------EEEEEE-------------------E-----EE--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---------------------------EEEEEEE---------------EEEEEEEE-HHHHHHHHHHHHHH-------------------EEEEEE----------EEEEHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHH----EEEEEEE--HHHHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHH--------HHHHHHHHHHHHHHHHHH------EEEEE----------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----EEEEE----------------EEEEEEE----------EEEEE---EEEEEEE-------------------------------EEEEEEEEEEEEEE---EEEEEE-----EEEEEEEEE---------------EEEEEEEEE-----------EE-------EEEEEE---EEEEEEE--EEEEEEEE--HHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHH-------HHHHHH----EEEEEEE----EEEEEE-----------------HHHHHHH--------HHHHHH-HHHHHHHHH----HHHHEEEEEE--EEE---HHHHHH--------HHHHHHHH-----HHHH-----EEEE------------------EEEEEEEEE-------------EEEEE--------EEEEEEEE----------EEEEEEEEE--EEEEE----------------E----EEEE-------HHHHHHHHHHHHH---------HHHHHH------EEEEEEE------EEEEEEEE--------EEEEE---EEEEEEE---------EEEEE--EE-------------EEEEE-------EEEEEEEEEE--------EEEEE---EEEEEE---HHHHHHHHH---------EEEEEEE------------------HHHHHHHHHHHH-------------------HHHHHHHHHHHHH-------EEE----EEEEE-----------------EEEE---EEEEEEEHHHHHHHH----------------------------EEEE--H------HHHHE-------EEE---EEEEE-----EE----E----------EEEEEEEE-------EEEEEEEEE---HHHHHHHHHHHHH-------
  psipred: ---EE----HHHHH----------------EEEEHHHHHHHHHHEEEEEE-------HHH------HHHHHHHH--------------EEEEEE---HHHHHHHHHH------EE----EE-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------HHH-------------EEEEEE---------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------------HH---EEEEEEEEHHH-------EEEEHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHH---EEEEEEHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHHH--------EEHHH--------HHHHHHHEEEEEHHHHHHHHHHH-EEEE--EEEEEEE------------HHHHH-EEE-----HHHHH---HH----EEHHHHH------------------------------HHHEE--------------EEEEE-------EEEEEEE---------HHHH--EEEEEEEEE----------HHHH--------EEEE---EEEEEE----EEEEEEE----EEHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHHHH----EEEEE-----HH----HHHH---HHHHHH---------HHHHHHHHEEEEEEEE---HHHHHHHHH---EEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHH-----EEEE-----HHHHHH-------EEEEE--EE----------HHHHHHH---------EEEEEEEE----------EEEEHHHHH--EEHH----------------------EEEEEEHH---HHHHHHHHHHHHHH--------HHHHHH--HHHHHHHHHH-------EEEEEE-------HHHHHHH----EEEEEEE---------EEEE--HHH--------HHHHHHEEEE------EEEHHHHHHHHHHH----EEEEEEE---EEEEHHHHHHHHHHHHHH---------EEEHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHH-EE-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------EE-----EEEE------------HH----EEEE---EEEEEEHHHHHHHH---HHHH-------EEEE--------HHEEEEHHHH--HHHHHHEE-----------HHHHHHH--------EE---------------EEE-------HHHEEEEEEE----HHHHHHHHHHHHHHH-----
  spider3: EEEEEE-------------------EE-HHHHHHHHHHHHHHHHHEHEE---------EEE-----HHHHHH--------E-------EEEEEE---EEEEEEE--------EEEE--HEEE-----HH-HHHHHHHHHHHHHEHHHEE---------------------------EEEEEEE---------------EEHEHEHHHHHHHHHHHHHHHHH------EE----------EEEEEEEE-E-------EEEEEHHHHHEEEHHH----------HHHHHH--EEEEEEEEEHHEHHHHH---HHH-HHHHHHEEHH---------HHHHHHHHHHHEHH---------EEEE---------------EEEEEEEEEEEEEE----EEE---EEEEEEE-------------HHH-----------E-------------EEEEEE--E------EEE------------------EEEEEEEEEE---------EEEEE----EEEEEEEEE-----------EEE-EEEEEEEEEE-----------EEE--------EEEE---EEEEE------EEEEEE----EEEEEEEEEEEEEE--------EEEEE--------EEEEEHEEEEEEEEEHHH-----EEEEE------------H----HHHHHH---------HHHHHHHHEEEEEEE-----HHEEEEEE--EEEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------EEEEEE-------------------EEEE---------------HHEEEE----------EEEEEEE----------EEEEEEEEE---EE------------------E-----EE----------EEEEEEEEEE------------HEEEE---HEEEEEEE-------EEEEEEEEE----EE--E------EEEEEEE---------EEEE---EEE----------EEEEEEEE------EEEEEEEEE---------EEEEEE---EEE-----HHHHHHHHHH---------EEEEEEEEE-E-----------------HHEEE----------------------HHHHHHEHHEEEE---------------EEE-----------E-EE---EEEEEHHEEEEEEHH-HHHH-----HHEE-------EEEE---------EEEEE---E---HHHHHH--------------EEEEE---------EEE-----------EEEEEE------EEEEEEEEEEE----HHHHHHHHHHHHHH-----
  disopred: --------DDDDDDDDDDDDDD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D-DDDDDDDDDDDD--------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDD
   tmhmm: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
30654110.00comparative modeling1-132013203 Jul 2020Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington