User input for job 619039

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MSQAHKGSKLINTGQMKRIGEDTSFLAHYDITEKEVLSGIHAMDDSVFTLRQYEGKFGGGVAVEEGTTNLVRDGEMVNLSHSYTPGWDIELNGTTQLNDWYCYSDWDASANVGYHAHVNTDKFDFPVLELSDLNGAYGLKHRWMAATQQFTTNIYDIGWADGTKVTVSMDVMVSNTDKGIAFGLYHQNENNEADFFGCLSPAKLCELPNRWERISQTFTIDINNGSWNPSSWCFLYIYGHYYRNDAEGTAWVRNVQVERKGFPTSFTPSIRASGKLQYPADCVNPLQGTLNFWYKSSADLPTGITDSKKLFEFGIVNGICSFMILQLPTLVRVMIRGDSMVVPLQFFTSDPMKEWTMITLTWSNGIFQLFKNGILMASTNTLENGFNGPIAGNVISVGGDGTSIAYKPCNGIIDEVRIDKSVRSQEEVLSWYLGGVPFFPKGVYKITYBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington