User input for job 620288

Modeling method RoseTTAFold only

Sequence

MKKKIQLQIQLLLVMIIGHVALYAEESPVKRSALSPSAKSSIVLAEDNPGSLPYVVKQKSNFLDLIIGSAYHERFMTDSNRKELYANFDYITPGNDFKQSYMHSKPGVYRFDKSDFWINECKKYNKVIRLHAPISPQCSKWVRIDNRTGGEMRVMMQEYMDTLIARYMNEPCVRWYDVVNETIDANTGDWFMDKSGVDKWENPWVKMGFDQSSSLKVPNYVIESFEIATQKCPNHVKLIINQHGAFERPVWNRMKKLVLFLRTRGFRVDGIGWQAHIDCGWEKSQDNISHLQEVIRWCHTNGLEFHITEFNVWLKNKTYSYQDQANTFAKVVKVVSNESKNGPVRINFWHMRKGETAKETFDGTPFFDNFTPKPAYYRMRKVLRNIBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington