2021-07-10_00000102_2_11

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
91252CompleteStructure predictioncameo2021-07-10_00000102_2_11114810 Jul 2021-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050  . 1060  . 1070  . 1080  . 1090  . 1100  . 1110  . 1120  . 1130  . 1140  .  
  sequence: mkltrraflqvagatgatltlaknamaFRLLKPAVVVDNPLDTYPDRRWESVYRDQYQYDRTFTYCCSPNDTHACRIRAFVRNNVMMRVEQNYDHQNYSDLYGNKATRNWNPRMCLKGYTFHRRVYGPYRLRYPLIRKGWKRWADDGFPELTPENKTKYMFDNRGNDELLRASWDEAFTYASKGIIHITKKYSGPEGAQKLIDQGYPKEMVDRMQGAGTRTFKGRGGMGLLGVIGKYGMYRFNNCLAIVDAHNRGVGPDQALGGRNWSNYTWHGDQAPGHPFSHGLQTSDVDMNDVRFSKLLIQTGKNLIENKMPEAHWVTEVMERGGKIVVITPEYSPSAQKADYWIPIRNNTDTALFLGITKILIDNKWYDADYVKKFTDFPLLIRTDTLKRVSPKDIIPNYKLQDISDGPSYHIQGLKDEQREIIGDFVVWDAKSKGPKAITRDDVGETLVKKGIDPVLEGSFKLKTIDGKEIEVMTLLEMYKIHLRDYDIDSVVSMTNSPKDLIERLAKDIATIKPVAIHYGEGVNHYFHATLMNRSYYLPVMLTGNVGYFGSGSHTWAGNYKAGNFQASKWSGPGFYGWVAEDVFKPNLDPYASAKDLNIKGRALDEEVAYWNHSERPLIVNTPKYGRKVFTGKTHMPSPTKVLWFTNVNLINNAKHVYQMLKNVNPNIEQIMSTDIEITGSIEYADFAFPANSWVEFQEFEITNSCSNPFIQIWGKTGITPVYESKDDVKILAGMASKLGELLRDKRFEDNWKFAIEGRASVYINRLLDGSTTMKGYTCEDILNGKYGEPGVAMLLFRTYPRHPFWEQVHESLPFYTPTGRLQAYNDEPEIIEYGENFIVHREGPEATPYLPNAIVSTNPYIRPDDYGIPENAEYWEDRTVRNIKKSWEETKKTKNFLWEKGYHFYCVTPKSRHTVHSQWAVTDWNFIWNNNFGDPYRMDKRMPGVGEHQIHIHPQAARDLGIEDGDYVYVDANPADRPYEGWKPNDSFYKVSRLMLRAKYNPAYPYNCTMMKHSAWISSDKTVQAHETRPDGRALSPSGYQSSFRYGSQQSITRDWSMPMHQLDSLFHKAKIGMKFIFGFEADNHCINTVPKETLVKITKAENGGMGGKGVWDPVKTGYTAGNENDFMKKFLNGELIKVDA
  spider3:              HHH------------------HHHHHHHHH----EEEEE---------EEEEEEE--EEEEEE-----------------------------EEEEEEE-----HHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHH---------EE--HHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHH----HHHHHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHH---------HH------------------HHHHHHH--EEEEE---------HHHHHHHHHHH---EEEEEE-----------EEEE-----HHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHH----EEEEE-------HHH------EEE-------------HHHHHHH--EEEEE-----EEE--HHHHHHHHHH------EEEEEEEEEE--EEEEEEEHHHHHHHHH------HHHHHH---HHHHHHHHHHHHH---EEEEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH---------HHHHHHHH--HHH-----------EEE--------------HHHHHHHHHH---------------E--------EEE--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------EEEEEEEHEEE---HHHHHHHHHH-HHHHH-------------EE---------HHH---HHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHH-----HHHHHHHH------HHHHHHHHHH-----HHHHHHHH----------EEE------------EEEEE--HHHHHH-----------------------------------------HHHHHEE-----HHHHHH----HHH--EEEEEE-------EEE-------HH---------HHH----------EEEE-HHHHHH-------EEEEE-------------------EEEEEEEEEE-------EEEEEEE-------EE----------------------------HHHHH--HHHHH-HHHHHH----HHHHHH-------------EEEEEEE------------------E-------HHHHH----EEE---
 deepconcnf:              --------------------HHHHHHHHH-----EEEEEE--------EEEEEEE--EEEEEEE---------------------------HHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHH-------HHHHH-----------EEE--HHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHH----HHHHHHH------E--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------------------------EEEE---------------EEEEE-----------HHHHHHHHH---EEEEE------------EEEE-----HHHHHHHHHHHHH------HHHHHHH----EEEEE---------------EEEE-------------HHHHHHH--EEEEE-----EEEE----HHHHHHH------EEEEEEEEEE---EEEEEEHHHHHHHHH----HHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHH--EEEEEE----------HHHHHHHHHHHHH------------------------------------------------------EEEEE---------------EEE-------EEEEEE-------EEEEEE-------HHHHHHHHHH----EEEEEEE------------EEEE-----------------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHH----------------EEEEE-HH-----------HHHHH------HHHHHHHH--------HHHHH-----E-----EEEEE-HHHHHHH------E------------EEEE-----------------------EEEE---HHHHHH---------EEEEEE------EEEEE-----HHHHH--------------------EEEE-HHHHHH-------EEEEE-------------------EEEEEEEEEE-------EEEEE---------EEE----------------------------EEEEE---------EE------EEEEEEEEE----------EEEEEEE-----------------------HHHHHHHHH---EEE---
  psipred:              ---------------------HHHHHHH------EEE----------EEEEEEEE--EEEEE-------------------------------EEEEEE--------HHHHHHHHHHH--------HHHHHHHH-------EEEE-HHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHH----HHHHHHHH-----EE-----------------HHHHHHHHHHHHH-----HHHH-------------------------------HHHHH----EEE-----------HHHHHHHHHH---EEEEE------------EEEE-----HHHHHHHHHHEEE------HHHHHH-----EEEEEE--------------EEEE-------------HHHHHH---EEEEE-----EEEEEHHHHHHHH--------EE--EEEEEE---EEEEEEHHHHHHHHH--------HH-----HHHHHHHHHHHHH----EEEE-----------HHHHHHHHHHHHH-----------EE---HH--------------EEEE--------------HHHHHHHHHHH--------------EE-------EEEE---------EEEEEE--HHHHHHHHHH---------EEEEEEEEEEE---HHHH-EEEE----EE------------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHH-----HH----------EEEE------------HHHHHHH----HHHHHHHHH---------EEE-------------HHHH---HHHHHH-----EE------------EEE-------HHH------------EEEE-----HHHHH----------EEEEEE-----------------HHH-------HHHHH---------EEE--HHHHHH-------EEEEE------------------EEEEEEEEEEE--------EEEE---------EE------------------------------------HHEE-------------EEEEE-------------EEEEEE-------------HHH--------HHHHHHH----EEE---
  disopred:              DD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDD----------------------------------------------------------------------------------------------DD
   tmhmm:              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
88833110.63comparative modeling28-1148112110 Jul 2021Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington