User input for job 620290

Modeling method CM only

Partial threads

Sequence

FLDLIIGSAYHERFMTDSNRKELYANFDYITPGNDFKQSYMHSKPGVYRFDKSDFWINECKKYNKVIRLHAPISPQCSKWVRIDNRTGGEMRVMMQEYMDTLIARYMNEPCVRWYDVVNETIDANTGDWFMDKSGVDKWENPWVKMGFDQSSSLKVPNYVIESFEIATQKCPNHVKLIINQHGAFERPVWNRMKKLVLFLRTRGFRVDGIGWQAHIDCGWEKSQDNISHLQEVIRWCHTNGLEFHITEFNVWLKNKTYSYQDQANTFAKVVKVVSNESKNGPVRINFWHMRKGETAKETFDGTPFFDNFTPKPAYYRMRKVLBaker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2024 University of Washington